Monday, May 16, 2016

SAWAD weekly marking "Let the profits run" #2


SAWAD weekly marking #2
W1
20150928 B(36.34), SL = 33.41 - 0.25 = 33.16 = -8.75%
20160111 S(44.39), Gain = 44.39/36.34 = +22%.

Short URL =  http://bit.ly/1ZWXXtM

When To Buy My Stock: Let the manager trades stocks for you. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "WTBMS" in Facebook and Google !