Saturday, March 7, 2015

FB weekly 20150306.


In this chart of FB weekly, I demonstrated the use of EMA(2) and EMA(3) comparisons. It's a buy if EMA(2>3) and a sell if EMA(2<3). I plotted this chart with a tool provided by www.tradingview.com using my own EMA23 pine script. The plot was formatted as shown below.
Short URL =   http://bit.ly/1Mds73T

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"