Monday, May 16, 2016

SAWAD weekly marking "Let the profits run" #2


SAWAD weekly marking #2
W1
20150928 B(36.34), SL = 33.41 - 0.25 = 33.16 = -8.75%
20160111 S(44.39), Gain = 44.39/36.34 = +22%.

Short URL =  http://bit.ly/1ZWXXtM

When To Buy My Stock: Let the manager trades stocks for you. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "WTBMS" in Facebook and Google !


SAWAD weekly marking "Let the profits run" #1


SAWAD weekly marking #1
W1
20141103 B(20.19), SL = 17.69 - 0.10 = 17.59 = -12.44%
20150330 S(36.59), Gain = 36.59/20.09 = +82.13%.

Short URL =  http://bit.ly/1sr3Kxq

When To Buy My Stock: Let the manager trades stocks for you. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "WTBMS" in Facebook and Google !


SAWAD hourly "Trading the natural return." #1


SAWAD hourly marking #1
H1
20160504 15:00 B(42.25), SL = 41.50 - 0.25 = 41.25 = -2.37%, TP = [1.034]*42.25 = 43.75 = +3.55%
20160509 10:00 S(43.75), Gain(max) = 43.75/42.25 = +3.55%, Gain(min) = 43.50/42.50 = +2.35%

Short URL =  http://bit.ly/1Tg8uvT

When To Buy My Stock: Let the manager trades stocks for you. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "WTBMS" in Facebook and Google !