Wednesday, May 11, 2016

S11 daily marking (IPO case)


S11 IPO marking
D1
20150401 B(10.00), SL = 9.15 - 0.05 = 9.10 = -9%, TP = 1.04(10.00) = 10.40 = +4%
20150401 S(10.40), Gain(max) = 10.40/10.00 = +4%, Gain(min) = 10.30/10.10 = +2%.


Short URL =  http://bit.ly/1Wo7tYz

When To Buy My Stock: Let the manager trades stocks for you. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "WTBMS" in Facebook and Google !