Monday, May 16, 2016

SAWAD weekly marking "Let the profits run" #1


SAWAD weekly marking #1
W1
20141103 B(20.19), SL = 17.69 - 0.10 = 17.59 = -12.44%
20150330 S(36.59), Gain = 36.59/20.09 = +82.13%.

Short URL =  http://bit.ly/1sr3Kxq

When To Buy My Stock: Let the manager trades stocks for you. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "WTBMS" in Facebook and Google !